Kontakt

+48 791 868 182

+48 (32) 384 31 45

PROFESJONALNE

ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

I MONITORING IP

INFRASTRUKTURA

SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

ŚWIADCZONYCH USŁUG

KOMPETENCJE, SPECJALISTYCZNA

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Ochrona danych osobowych w firmie Zamitech (RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - polityka prywatności w firmie „Zamitech”Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma „Zamitech” Adam Zaleski z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Juliana Tuwima 8, 42-680 Tarnowskie Góry.2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.3. „Zamitech” Adam Zaleski przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a. Świadczenia usług oraz sprzedaży produktów oferowanych przez „Zamitech Adam Zaleski” – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b. Marketingowych – marketing produktów i usług znajdujących się w ofercie „Zamitech” Adam Zaleski - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c. Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. Wysyłki informacji handlowych - wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z usług „Zamitech” Adam Zaleski.4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów, innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.5. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. Dostawcy produktów i usług współpracujący z firmą „Zamitech Adam Zaleski”,

b. Podmioty świadczące usługi w imieniu „Zamitech Adam Zaleski” lub sprzedające produkty znajdujące się w ofercie „Zamitech Adam Zaleski”,

c. Podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

d. Podmioty obsługujące „Zamitech Adam Zaleski” w zakresie prawno-podatkowym,

e. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pan/Pani zwrócić się do „Zamitech Adam Zaleski” z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chce Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, proszę wysłać wiadomość na adres e-mail: zamitech@zamitech.com.pl.Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.